Ustawa o substancjach chemicznych, mieszaninach - nowelizacja

W Dzienniku Ustaw w dniu 15 maja 2015 roku, ukazała się Ustawa z dnia 20 marca 2015r. dotycząca zmiany ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach – poz. 675. zauważony akt, ma na celu wykonanie prawa UE po przez wprowadzenie nowej metody i sposobu związanego z oznakowaniem miejsc, pojemników, rurociągów, zbiorników służących do przechowywania bądź zawierających substancje lub mieszaniny, które stwarzają określone zagrożenie. Dodatkowo nowa ustawa poszerza katalog dotyczący zadań Inspektora do spraw Substancji Chemicznych o uprawniania z zakresu wydawania zakazów wprowadzania do obrotu substancji w postaci własnej bądź też jako składnika mieszaniny do chwili kiedy nie nastąpi sporządzenie raportu dotyczącego bezpieczeństwa chemicznego. W zakresie nowych kompetencji należy wymienić również upowszechnianie wiedzy związanej ze szkodliwym oddziaływaniem substancji oraz mieszanin na środowisko naturalne oraz człowieka. Ważne jest również to, że każdego roku – najpóźniej do 31 marca kolejnego roku – przekazywanie Komisji Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju informacji za poprzedni rok z zakresu funkcjonowania Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

Wprowadzana ustawa, zmienia jednocześnie przepisy związane ze zgłaszaniem oraz przekazywaniem informacji o wytworzeniu bądź sprowadzeniu na terytorium kraju mieszaniny o charakterze niebezpiecznym bądź stwarzającej zagrożenie. Jeszcze do 29 maja 2015r., ten obowiązek mógł być realizowany między innymi po przez przesłanie droga pocztową/elektroniczną pisma przewodniego oraz właściwych załączników. Nowe przepisy wymagają by stosować wyłącznie drogę elektroniczną oraz system ELDIOM. W sytuacji wytworzenia mieszaniny, właściwe informacje należy przekazać – najpóźniej – w dniu jej wproszenia do obrotu. Jeżeli zaś nastąpiło sprowadzenie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – najpóźniej w dniu jej sprowadzenia. Termin 14 dni na zgłoszenie, przyjmuje się w sytuacji kiedy dokonano zmiany w składzie lub klasyfikacji mieszaniny. Nowe zmiany powinny ułatwić archiwizację jak również zagwarantować szybki i sprawny dostęp do danych.

Nowelizacja przewiduje również między innymi grzywnę, ograniczenie wolności bądź pozbawienie wolności. Karany będzie między innymi wywóz chemikaliów, który odbywać się będzie bez zgody w sytuacji kiedy są one wymagane przepisami UE.

Stosowne kary zostały przewidziane ponadto za wprowadzanie na rynek nie spełniających wymogów detergentów, które w swoim składzie zawierają związki fosforu oraz fosforany.

Grzywny mogą spotkać dystrybutorów, którzy wprowadzają do obrotu detergenty bez odpowiedniej etykiety w tym wykonanie w języku polskim.